Extended Robotic Set 02

Extended Robotic Set 02

Extended Robotic Set 02 (ERS 02) je výuková pomôcka a motivačný prostriedokERS_02 určený pre podporu technického vzdelávania na úrovni vyššieho stupňa základných škôl, stredných odborných, vyšších a vysokých škôl. Svoje uplatnenie nájde aj ako náplň voľnočasových aktivít gymnázií a domoch detí a mládeže. Umožňuje praktické precvičovanie úloh spojených so štúdiom problematiky priemyselnej aizácie, robotizácie a programovanie. Set tvorí stavebnica plne funkčného robotického pásového vozidla s diferenciálne riadeným podvozkom a vežou, disponujúcou dvomi stupňami voľnosti. Cieľom setu je oboznámiť študentov so základmi konštrukcie autonómnych robotov, ich ovládaním a riadením. Set je možné použiť, buď len ako motivačný prostriedok, kedy študent/žiak intuitívnou cestou rieši zábavnú úlohu, alebo ako výukový prostriedok, kedy študent rieši príkazovej riadenia systémov v kombinácii s autonómnymi funkciami. Vlastné pohyb vozidla a veže je riadený PSD regulátormi. Správnym uchopením setu a pod vedením skúseného pedagóga, práca študenta na tomto sete vydá za hodiny teoretickej výučby na tému “povelové riadenie, regulácia a meranie”. Set je rozšírením základnej sady BLS. Set rozvíja tímovú prácu a tvorivý prístup. Nabáda k hľadaniu originálnych riešení za pomocou experimentov.

Výukové témy setu

 • Logické riadenie
 • Booleova algebra
 • Logické funkcie
 • Algoritmus PLC
 • Programovanie PLC pomocou imperatívneho programovacieho jazyka
 • Programovanie PLC pomocou pomocou programových grafov
 • Spojité systémy
 • Analýza signálu, detekcia prednej hrany
 • Shannon-Koteľnikova teoréma
 • Riadenie, ovládanie, regulácia
 • Regulátor PSD, absolútny a prírastkový tvar
 • Syntéza regulačného obvodu , perióda, proporcionálny člen, integračný a derivačný člen
 • Snímače, kalibrácia snímačov, vplyv prostredia na meranú hodnotu
 • Meranie polohy, otáčok, frekvencie
 • Akčné členy
 • Prevody pohybov, prevodový pomer, čelný prevod
 • Elektrické pohony a jednosmerné motory, pulzná šírková modulácia
 • Sériový terminál
 • Rozdelenie robotov  – stacionárne roboty a mobilné roboty
 • Diferenciálny podvozok
 • Snímače a senzory Snímače polohy
 • Snímač otáčok a uhlov
 • Riadiace obvody
 • Navigačné technológie