PRODUKTY

Výučbové sety sú postavené na pomyselných štyroch základných pilieroch, ktoré definujú nielen ich samotný obsah, ale odrážajú aj podstatu vedného odboru, známeho pod názvom “mechatronika”

konstrukcnediely    Konštrukčný subsystém – zastupuje oblasť mechaniky a strojárstva

el_senzory_pocitace    Elektronický subsystém – zastupuje oblasť elektroniky a spracovania elektrických a neelektrických veličín

software     Vývojový a CAD software – zastupuje oblasť softwarového inžinierstva

edukacne_materialy      Metodické materiály – pomocou nich vedie učiteľ žiaka vzdelávacím procesom, zastupujú oblasť riadenia a manažment vývojového procesu

Konštrukčný subsystém

Je zastúpený súborom prefabrikovaných konštrukčných dielov, zahŕňajúcich nielkonstrukcnedielyen
samotné profily, dosky, nosníky, ale aj hriadele, prevodovky, motory, ložiská, pojazdové kolesá, pásy, pružiny, spojovacie a ostatný konštrukčný materiál. Vďaka všeobecnosť a škálovitosti dielov je možné budovať rozsiahle mechatronické systémy v tejto kategórii s neobvyklou presnosťou a funkčnosťou.

Elektronický subsystém

Jadro elektronického systému tvorí počítač jBotBrainII (EduPLC), doplnený o komplexný systém senzorov a inteligentných modulov. Senzory vytvárajú základ pre meranie neelektrických veličín a ich škála a rozmanitosť kopíruje bežnú prieel_senzory_pocitacemyselnú prax. Moduly potom vystupujú buď v úlohe sofistikovaných výstupných zariadení, napríklad RGB dióda, alebo preberajú úlohu regulátorov DC motorov, prípadne radičov krokových motorov. Kombináciou senzorov, riadiaceho počítača a modulov spoločne s konštrukčným systémom vzniká vysoko modulárny systém, ktorého hranice sú obmedzené iba kreativitou študenta.

Vývojový software a CAD

Pre študentov je pripravený vysoko sofistikovaný vizuálny vývojový systém jsoftwareBlocks, ktorý im umožňuje programovať mechatronickú sústavu buď pomocou tzv. programových grafov (PG), alebo priemyselným štandardom, tzv. priečkovými diagramami (kontaktné schémy, Ladder diagrams, LD). Súčasťou jBlocks je aj vývojový systém pre tvorbu vyšších stupňov riadenia. Tento systém umožňuje študentom integrovať výpočtový výkon “okolitého sveta” reprezentovaného napríklad mobilnými telefónmi, tabletmi a notebookmi do svojich mechatronických sústav. Systém umožňuje vizualizovať namerané hodnoty senzorov formou grafických výstupných prvkov (časový čiarový graf, kruhový graf, analógový merací prístroj atď.), prípadne vytvárať nové “virtuálne” vstupné zariadenia, ako sú ťahové potenciometre, spínače, prepínače atď. Špeciálnymi vstupnými prvkami je umožnené odovzdávať informácie (bezdrôtovo, cez TCP/IP siete, či pomocou sériového rozhrania) z integrovaných senzorov (napr. tabletu) riadiacemu počítaču sústavy. Pre vysoké školy tvoria základ pre programovanie sústav vývojové prostredie Eclipse, doplnené o projektového sprievodcu, ktorý uľahčuje založenie softvérového projektu a jeho následný manažment. Návrh riadenej sústavy je efektívne možný iba pomocou 3D CAD systému. Súčasťou setov je kompletný CAD systém pre virtuálne návrh sústav. Každý konštrukčný, alebo elektronický prvok má svoj predobraz v 3D modeli. Samotné vzorové sústavy sú potom dodávané ako plnohodnotne editovateľné 3D modely, ktoré môže študent bez ťažkostí modifikovať a vytvárať potom na základe ich vzoru vlastné riešenia špecifickej úlohy.

Metodické materiály

Sety obsahujú vedľa plných 3D modelov sústav tiež celý rad metodických medukacne_materialyateriálov, pomocou ktorých vedie učiteľ študenta. Materiály obsahujú vzorové príklady riešenia praktických problémov vychádzajúce z priemyselnej praxe.