PODPORA VÝUKY

Teacher ‘s Book

Teacher’ s Book je pomôcka učiteľa, ktorá slúži predovšetkým na rýchle zavedenie výučbového systému do vzdelávacej praxe. Učiteľ vo forme Teacher ‘s Book dostáva do rúk návod, ktorý zasadzuje systém do reálneho sveta. Cieľom tohto dokumentu je inšpirovať širokú vzdelávacie obec k vytváraniu vlastných aktivít a ich modifikáciu pre konkrétne typy úloh z tých oblastí vzdelávania, na ktoré sa konkrétny študijný odbor orientuje. Základnou osnovou každej aktivity je nevyhnutný teoretický základ, zasadenie informácie do priemyselnej praxe a príklad simulácie či realizácie pomocou dodaného systému. Pedagóg by mal byť schopný informácie predkladať študentovi tak, aby študent bol schopný odlíšiť reálny priemyselný svet od konkrétnej implementácie v nástrojoch setov.

Students’s Book

Students’s Book pri práci s dodaným vzdelávacím setom je študent zahrnutý celou radou teoretických a praktických informácií. Pri výučbe na stredných školách zvyčajne nie je schopný si vytvárať efektívny systém poznámok. Úlohou Student ‘s Booku je poskytnúť kvalitné podklady študentovi pre samoštúdium.