Extended Robotic set 04

Extended Robotic Set 04 (ERS 04) je výuková pomôcka a motivačný prostriedokERS_04 určený pre podporu technického vzdelávania na úrovni vyššieho stupňa základných škôl, stredných odborných, vyšších a vysokých škôl. Svoje uplatnenie nájde aj ako náplň voľnočasových aktivít gymnázií a domov detí a mládeže. Umožňuje praktické precvičovanie úloh spojených so štúdiom problematiky priemyselnej aizácie, robotizácie a programovania. Set tvorí stavebnica plne funkčného robotického kolesového vozidla s Ackermannovým systémom riadenia podvozku. Cieľom setu je oboznámiť študentov so základmi konštrukcie autonómnych robotov, ich ovládaním a riadením. Robot spĺňa pravidlá pre využitie v medzinárodných robotických súťažiach (napr. ISTROBOT) v kategórii “Line Follower”. Set je možné použiť, buď len ako motivačný prostriedok, kedy študent/žiak intuitívnou cestou rieši zábavnú úlohu, alebo ako výukový prostriedok, kedy študent rieši riadenie astatických systémov, konfiguráciou dynamických a statických parametrov číslicového regulátora. Pozorovaním robota na “čiare” dochádza k vizualizácii vplyvu jednotlivých parametrov na funkciu regulačného obvodu. Správnym uchopením setu a pod vedením skúseného pedagóga, práca študenta na tomto sete vydá za hodiny teoretickej výučby na tému “regulácia a meranie”. Set je rozšírením základnej sady BLS. Set rozvíja tímovú prácu a tvorivý prístup. Nabáda k hľadaniu originálnych riešení pomocou experimentov.

Výukové témy setu

 • Logické riadenie
 • Booleova algebra
 • Logické funkcie
 • Algoritmus PLC
 • Programovanie PLC pomocou imperatívneho programovacieho jazyka
 • Programovanie PLC pomocou pomocou programových grafov
 • Spojité systémy
 • Analýza signálu, detekcia prednej hrany
 • Shannon-Koteľnikovova teoréma
 • Riadenie, ovládanie, regulácia
 • Regulátor PSD, absolútny a prírastkový tvar
 • Syntéza regulačného obvodu , perióda, proporcionálny člen, integračný a derivačný člen
 • Snímače, kalibrácia snímačov, vplyv prostredia na meranú hodnotu
 • Meranie polohy, otáčok, frekvencia
 • Akčné členy
 • Prevody pohybov, prevodový pomer, samosvorné prevodovky, šnekový prevod
 • Elektrické pohony, jednosmerné motory, pulzná šírková modulácia
 • Sériový terminál
 • Rozdelenie robotov – stacionárne roboty a mobilné roboty
 • Diferenciálny podvozok
 • Snímače a senzory
 • Snímače polohy
 • Snímač otáčok a uhlov
 • Riadiace obvody
 • Navigačné technológie