Basic Lab Set (BLS)

Basic Lab Set (BLS) je výuková pomôcka a motivačný prostriedok určený pre podporu technického vzdelávania na úrovni stredných odborných, vyBLSšších a vysokých škôl. Umožňuje praktické precvičovanie úloh spojených so štúdiom problematiky priemyselnej aizácie, robotizácie a programovanie. Pomôcku je možné implementovať do predmetov číslicová technika, logické riadenie, spojité riadenie, diskrétne riadenie, meranie neelektrických veličín, spracovanie signálov, senzory a mikroprocesory v praxi, analógové a digitálne spracovanie dát, numerické matematické metódy, mechatronika, algoritmizácia a programovanie. Modulárny systém umožňuje použitie aj v oblasti fyzikálneho merania, možno ho využiť pre stavbu laboratórnych meracích prístrojov, prototypov strojov a funkčných modelov mechanizmov. Set rozvíja tímovú prácu a tvorivý prístup. Nabáda k hľadaniu originálnych riešení pomocou experimentov.

Výukové témy setu

 • Logické riadenie
 • Booleova algebra
 • Logické funkcie
 • Kontaktné schémy
 • Programové logické ay
 • Programovateľné logické ay
 • Vnútorná štruktúra PLC
 • Vstupy a výstupy PLC
 • Pamäte PLC
 • Programovanie PLC
 • Algoritmus PLC
 • Programovanie PLC pomocou imperatívneho programovacieho jazyka
 • Programovanie PLC pomocou pomocou programových grafov
 • Programovanie PLC pomocou pomocou ladder diagramov
 • Spojité systémy riadenia, ovládanie, regulácia
 • Delenie signálov
 • Spojité a diskrétne regulačné obvody
 • Statické a dynamické vlastnosti spojitých systémov
 • Rozdelenie spojitých dynamických členov
 • Algebra blokových schém
 • Stabilita regulačných obvodov
 • Regulátory (PID, PSD)
 • Syntéza regulačného obvodu
 • Technické prostriedky riadenia
 • Snímače – rozdelenie snímačov
 • Meranie neelektrických veličín – tlaku, teploty , dĺžky, vzdialenosti, polohy, otáčok, frekvencie, dotyku
 • Akčné členy
 • Prevody pohybov
 • Elektrické pohony
 • Servomotory, jednosmerné motory, krokové motory
 • Frekvenčný menič
 • Pulzná šírková modulácia

jBLOCKS

jBlocks je vizuálny vývojový nástroj slúžiaci k programovaniu mikropočítača jBBII. Je charakteristický intuitívnym ovládaním a flexibilným použitím. Je nenahraditeľný v oblasti výučby základov programovania a návrhov algoritmov aizačných procesov. jBlocks disponuje tromi základnými programovými modulmi.

Metódy programovania PLC mikropočítača

JAVA     

java_copy

MODUL PG

pg_copy

Modul PG (programové grafy) umožňuje programovanie mikropočítača jBBII intuitívnou formou (tzv. vizuálne programovanie), ktorá je veľmi blízka tradičným vývojovým diagramom. Programové grafy zameriavajú sústredenie študenta na podstatu a algoritmus riešenia úlohy.

MODUL LD

ld_copy

Modul LD (priečkové diagramy) umožňuje študentovi programovať mikropočítač jBBII pomocou tradičných metód určených pre priemyselné PLC.

MODUL DB

db_copy

Modul DB (kontrolné obrazovky) zoznamuje študenta s postupmi pri tvorbe vyšších priemyselných kontrolných a riadiacich systémov. Modul umožňuje vytvárať systémy pre sledovanie signálov, stavov aktuálnych nameraných hodnôt, zasielať správy riadiacej jednotke atď. Výslednú riadiacu/kontrolnú obrazovku je možné uložiť ako samostatne spustiteľný program pre platformu Windows alebo Android.